email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

FAQS

Chính sách & Quy định an toàn thông tin

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Theo Quyết định Số: 26022024.01/2024/QĐ-MKG, ký ngày 26 tháng 02 năm 2024

I - GIỚI THIỆU

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (sau đây gọi tắt là, “MK Group” hoặc “Chúng tôi”) luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách hàng, đối tác, người lao động trong quá trình hoạt động và vận hành của Chúng tôi.

Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Thông Báo”) này tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Nghị định 13/2023/NĐ-CP”).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thông báo này được gửi tới các Chủ thể dữ liệu cung cấp Dữ liệu cá nhân cho MK Group bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng viên, người lao động của MK Group, các Chủ thể dữ liệu trong mối quan hệ giữa MK Group với khách hàng, đối tác, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, tổ chức tín dụng và bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của MK Group, nhằm thông báo và có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Bằng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi, Chủ Thể Dữ Liệu hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung được quy định tại Thông Báo này.

Thông báo này được lập bằng song ngữ tiếng Việt-tiếng Anh và có thể được dịch sang ngôn ngữ khác. Trong mọi trường hợp, nếu có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các ngôn ngữ thì tiếng Việt sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

II - GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong phạm vi của Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:

1. “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm. Trong đó:

(a) - Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản bao gồm:

(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

(iii) Giới tính;

(iv) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

(v) Quốc tịch;

(vi) Hình ảnh của cá nhân;

(vii) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

(viii) Tình trạng hôn nhân;

(ix) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

(x) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

(xi) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Mục III.1.(b) dưới đây.

(b)  - Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm là Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

(i) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

(ii) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

(iii) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

(iv) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng/có được của cá nhân;

(v) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

(vi) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

(vii) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

(viii) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

(ix) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

(x) Dữ Liệu Cá Nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

2.  “Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân” (viết tắt là “Bảo vệ DLCN”) là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật.

3. “Chủ Thể Dữ Liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

4. “Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân” (viết tắt là “Xử lý DLCN”) là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

5. “Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu” (viết tắt là “Sự Đồng Ý”) là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện, khẳng định việc cho phép Xử lý DLCN của Chủ Thể Dữ Liệu.

6. “Bên Kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân” (viết tắt là “Bên KSDL”) là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử lý DLCN.

7. “Bên Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân” (viết tắt là “Bên XLDL”) là tổ chức, cá nhân thực hiện việc Xử lý DLCN thay mặt cho Bên KSDL, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên KSDL.

8. “Bên Kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân” (viết tắt là “Bên KS-XLDL”) là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp Xử lý DLCN.

9. “Bên Thứ Ba” là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên KSDL, Bên XLDL, Bên KS-XLDL được phép Xử lý DLCN.

10. “Xử lý DLCN tự động” là hình thức Xử lý DLCN được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.

11. “Chuyển DLCN ra nước ngoài” là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để Xử lý DLCN của công dân Việt Nam, bao gồm:

(a) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của công dân Việt Nam cho tổ chức, doanh nghiệp, bộ phận quản lý ở nước ngoài để xử lý phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý;

(b) Xử lý DLCN của công dân Việt Nam bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bên KSDL, Bên KS-XLDL, Bên XLDL phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý.

III - MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu để:

(a) Thẩm định, nhận biết, xác minh khách hàng;

(b) Giao kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản;

(c) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng;

(d) Phục vụ, chăm sóc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng;

(e) Công bố thông tin, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ;

(f) Cải tiến, phát triển sản phầm và dịch vụ;

(g) Thống kê, quản lý, báo cáo;

(h) Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận;

(i) Phản hồi thắc mắc, xử lý các yêu cầu, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp;

(j) Phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của MK Group;

(k) Phục vụ quá trình tuyển dụng, giao kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động và các văn bản, tài liệu khác liên quan đến việc tuyển dụng và sử dụng lao động của Chúng tôi;

(l) Quản lý nhân sự, hành chính;

(m) Phục vụ yêu cầu về thuế, kế toán, kiểm toán, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ;

(n) Cung cấp thông tin cho Bên Xử lý Dữ Liệu và/hoặc Bên Thứ Ba;

(o) Nộp báo cáo theo quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

(p) Thực hiện theo quy định của pháp luật (bao gồm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế, hiệp định quốc tế) và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(q) Tích hợp, kết nối với các hệ thống phần mềm có dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của đối tác, khách hàng để cung cấp dịch vụ;

(r) Các công việc khác có liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của MK Hi-tek.

(sau đây gọi chung là “Mục Đích”)

2. Trường hợp phát sinh các mục đích Xử lý DLCN chưa được liệt kê tại Khoản 1 nêu trên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu về mục đích đó tại thời điểm xin phép Sự Đồng Ý, trừ khi việc Xử Lý DLCN mà không cần có Sự Đồng Ý của Chủ Thể Dữ Liệu là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc theo các quy định pháp luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc người khác.

(b) Việc công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của luật.

(c) Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

(d) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ Thể Dữ Liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

(e) Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

IV - LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH XỬ LÝ

1. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp sản phẩm/dịch vụ và chủ thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân là MK hay công ty thành viên/công ty con/công ty liên kết của MK mà Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý (a) Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và/hoặc (b) Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm liên quan đến mục đích xử lý.

2. Trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ, Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, bao gồm các nguồn công khai (được hiệu là các nguồn không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào), các chương trình quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm. Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn này, Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp với pháp luật hiện hành.

V - CÁC HÌNH THỨC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập trực tiếp từ Chủ Thể Dữ Liệu trong các trường hợp sau:

1. Từ các Trang thông tin điện tử: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu truy cập bất kỳ trang thông tin điện tử nào của Chúng tôi (gọi chung là “Trang thông tin điện tử”) hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang thông tin điện tử. Khi Chủ Thể Dữ Liệu truy cập Trang thông tin điện tử, Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Chủ Thể Dữ Liệu (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

2. Từ các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng bất kỳ Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào thông qua bất kỳ hình thức nào; Kênh giao dịch của chúng tôi, không gian mạng; và/hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

3. Từ các trao đổi, liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu: Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua tương tác giữa Chúng tôi và Chủ Thể Dữ Liệu (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát khách hàng;

4. Từ mạng xã hội: Là các mạng xã hội của Chúng tôi và/hoặc các mạng xã hội do chúng tôi hợp tác với các đối tác;

5. Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại các cửa hàng, điểm kinh doanh hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi mà Chủ Thể Dữ Liệu gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu và của Chúng tôi theo quy định pháp luật;

6. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

(a) Cookie, flash cookie, plug-in, thẻ pixel, tin điện tử beacons, trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác;

(b) Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc Trang thông tin điện tử;

(c) Thông tin dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

7. Các phương tiện khác: Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân gián tiếp từ Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty con, đối tác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với Chúng tôi cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu và được Chủ Thể Dữ Liệu cho phép chia sẻ.

VI - CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Chúng tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật các Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi thu thập được trong quá trình cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của mình. Do đó, Chúng tôi đã và đang áp dụng các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực cập nhật các biện pháp bảo mật hiện đại và tiên tiến nhất để đảm bảo cho sự an toàn của các Dữ Liệu Cá Nhân đang được lưu trữ trên hệ thống của Chúng tôi.

2. Chỉ có những nhân sự và Bên Thứ Ba (nếu có, tùy từng trường hợp) có thẩm quyền của Chúng tôi mới được phép tiếp cận và Xử lý DLCN của Chủ Thể Dữ Liệu để phục vụ cho Mục Đích. Ngoài những Mục Đích đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý, chúng tôi nghiêm cấm truy cập và sử dụng các Dữ Liệu Cá Nhân vì bất kỳ mục đích nào khác.

3. Việc Xử lý DLCN sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm Chúng tôi nhận được Sự Đồng Ý của Chủ Thể Dữ Liệu. Chúng tôi sẽ duy trì việc Xử lý DLCN của Chủ Thể Dữ Liệu trong khoảng thời gian Chủ Thể Dữ Liệu xác lập các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản với Chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong một giai đoạn thời gian theo quy định của pháp luật.

4. Việc chuyển DLCN ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-Cp và các quy định khác của pháp luật.

5. Chúng tôi đã ban hành quy đinh/chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của MK Group và đã triển khai áp dụng rộng rãi, đồng bộ trong toàn bộ Công ty để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật.

VII - THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DLCN

Ngoài MK, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích Xử lý DLCN quy định tại Mục III Thông báo này, gồm:

1. ​Các công ty có cổ phần, phần vốn góp của MK Group;

2. Các bên tham gia trực tiếp, gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào MK Group;

3. Các đối tác của MK Group, các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác với MK Group;

4. Các cán bộ, nhân viên, người lao động tại MK Group, bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của MK Group, các công ty có cổ phần, phần vốn góp của MK Group;

5. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu MK Group cung cấp DLCN;

7. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào chưa được liệt kê tại Mục VII này mà MK Group xét thấy cần thiết vì Mục Đích Xử lý DLCN quy định tại Mục III Thông báo này, với điều kiện MK Group sẽ thông báo trước một cách hợp lý cho Chủ Thể Dữ Liệu.

VIII - HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỒN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Chúng tôi cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, Xử lý DLCN của Chủ Thể Dữ Liệu một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Internet và mạng lưới thông tin điện tử, môi trường công nghệ thông tin ngày càng phát triển và có thể sẽ hình thành những rủi ro tiềm ẩn nằm ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi, do đó Chúng tôi không thể bảo đảm chắc chắn rằng các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn luôn được bảo mật một cách tuyệt đối tại mọi thời điểm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, CHÚNG TÔI CAM KẾT SẼ KHÔNG:

(a) Xử lý DLCN trái với quy định của pháp luật.

(b) Xử lý DLCN để tạo ra thông tin, dữ liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(c) Xử lý DLCN để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

(d) Cản trở hoạt động Bảo vệ DLCN của cơ quan có thẩm quyền.

(e) Lợi dụng hoạt động Bảo vệ DLCN để vi phạm pháp luật.

IX - THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu được bắt đầu từ thời điểm Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và kết thúc ngay khi MK hoàn thành mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân quy định tại Mục III Thông báo này.

X - THÔNG TIN LIÊN LẠC, THÔNG BÁO VÀ SỬA ĐỔI

1. Hoạt động kinh doanh của Chúng tôi liên tục thay đổi và Thông báo này cũng sẽ luôn được cập nhật để đáp ứng các điều kiện của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền chủ động sửa đổi, cập nhật Thông báo này.

2. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên lạc với Chúng tôi qua:

Công ty Cổ phần Tập đoàn MK

Tel: (+84-24) 7100 6781

Emai: contact@mkgroup.com.vn